JAVDES Savunma Güvenlik Turizm İnşaat Reklam Elektrik Gıda iç ve Dış Ticaret A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

JAVSU E-TİCARET MÜŞTERİSİ

AYDINLATMA METNİ

 

JAVDES Savunma Güvenlik Turizm İnşaat Reklam Elektrik Gıda iç ve Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz ve bu konuda hazırlamış olduğumuz Kişisel Veri İşleme Politikası’na ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile bu politikaların eklerine uygun hareket etmekteyiz.

1.       Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları

Tarafınıza ait ad-soyad gibi kimlik verileriniz; adres, telefon numarası gibi iletişim bilgileriniz ve ödeme bilgilerinize ilişkin finans verileriniz, Şirketimiz internet sitesi üzerinden vermiş olduğunuz vermiş olduğunuz online siparişler esnasında tarafınızın verdiği bilgiler doğrultusunda vasıtalarıyla toplanmaktadır.

Şirketimiz tarafından satış süreçlerinin yönetilmesi ve şikâyet ve talep süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır. 

2.       İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; Şirketimiz tarafından hizmet alınan şahıs ve şirketlere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve siparişinizin teslim edilebilmesi için gerekmesi durumunda ilgili bayimize KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu kişiler ile gizlilik taahhütnamesi imzalanmış ve bu kişilerin de veri güvenliğine riayet etmesi sağlanmıştır.

Buna ek olarak verilerinize Şirketin gizlilik taahhüdü altında bulunan bayi, idari müdürlük ve dağıtım birimi çalışanları tarafından yalnızca gerekli olduğu ölçüde erişilebilmektedir.

Yurtdışında hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır.

3.       Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, sözleşme imzalanması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, şirketimizin meşru menfaatleri sebepleri dahilinde işlenmektedir.

Bu sebeplerden herhangi biri söz konusu olmadığı istisnai durumlarda tarafınızdan işleme için açık rızanız talep edilmektedir. Ancak açık rıza kapsamında veriniz işlenmediği için tarafınızdan açık rıza talep edilmemektedir.

4.       Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. Toplanan tüm veriler istasyonda ve şirket merkezinde bulunan serverlarda toplanmakta olup verilere hem fiziki hem de çevrimiçi olarak sadece gizlilik taahhüdü yükümlülüğü altında bulunan kişilerce erişim sağlanmaktadır. Bu kapsamda gizlilik taahhüdü altındaki kişilere de gerekli eğitimler verilmekte ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

5.       Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri Şirket tarafından işlenen tüm gerçek kişiler Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

a.                  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.                  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.                   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.                  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.                   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.                   İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.                  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.                  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.                    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirkete aşağıda belirtilen istisna haricinde ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri, javsu.com.tr web sitesinde hakkımız sayfasının altında KVKK başlığındaki

https://javsu.com.tr/Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf

linkinde bulunan formu indirerek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını Korkutreis Mahallesi Yeşilırmak Cadde No: 3/1 Çankaya/Ankara adresine kimlikleriyle birlikte, veya javdes@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine ve bilgi@javdes.com.tr e-posta adresine kimliklerini kanıtlayıcı belgeler ile birlikte başvuruda bulunabilirler.

Kişisel veri sahibinin, talebini Şirket’e iletmesi durumunda şirket talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Size Daha İyi Hizmet Sunabilmek İçin Çerezleri Kullanıyoruz. Cerez Politikamıza Ulasmak İçin Lütfen Tıklayın
Kabul Et
Reddet